BIBLIA

TO IEST

KSIĘGI STAREGO

Y NOWEGO TESTAMENTV,

WEDŁVG ŁACIŃSKIEGO

przekłádu stárègo, w kościele powsze-

chnym przyiętègo, ná Polski

ięzyk z nowu z pilnośćią

przełożonè,

Z DOKŁADANIEM TEXTV ZYDOWSKIEGO

y Gréckiégo, y z wykłádem Kátholickim trudniey-
szych mieysc, do obrony Wiáry świętéy powsze-
chnéy przeciw kácérztwóm tych czásów
należących:

PRZEZ D. JAKVBA WVYKA Z WĄGROWCA
THEOLOGA SOCIETATIS IESV.

Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY,

a nakłádem Ieº M. Kśiędzá Arcybiskupá Gniéźnień-
skiégo, etć. wydáné.

W KRAKOWIE

W Drukárni Łázárzowéy, Roku Páńskiégo,

M. D. XC. IX.
PORZĄDEK KSIĄG

Starego Testamentu

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

Jozue

Sędziowie

Ruth

Królewskie Pierwsze

Królewskie Wtóre

Królewskie Trzecie

Królewskie Czwarte

Paralipomenon Pierwsze

Paralipomenon Wtóre

Ezdraszowe Pierwsze

Ezdraszowe Wtóre

Tobiasz

Judith

Esther

Job

Księgi Psalmów

Przypowieści Salomonowe

Ekklesiastes

Pieśń nad Pieśniami

Księgi Madrości

Ekklesiastyk

Izajasz Prorok

Jeremiasz

Threny

Baruch

Ezechiel Prorok

Daniel

Ozeasz

Joel

Amos

Abdyasz

Jonas

Micheasz

Nahum

Habakuk

Sophoniasz

Aggeusz

Zacharyasz

Malachyasz

Machabejskie Pierwsze

Machabejskie Wtóre


PORZĄDEK KSIĄG

Nowego Testamentu

IIII. Ewangeliae

Według Mateusza

Według Marka

Według Łukasza

Według Jana

Dzieje Apostolskie

XIIII. Listów Pawła S.

Do Rzymian

Do Korynthów Pierwszy

Do Korynthów Wtóry

Do Galatów

Do Ephezów

Do Philippensów

Do Kolossan

Do Thessaloniczan Pierwszy

Do Thessaloniczan Wtóry

Do Tymotheusza Pierwszy

Do Tymotheusza Wtóry

Do Tytusa

Do Philemona

Do Żydów

VII. Listów Powszechnych

S. Jakóba Apostoła

S. Piotra Pierwszy

S. Piotra Wtóry

S. Jana Pierwszy

S. Jana Wtóry

S. Jana Trzeci

S. Judasa Apostoła

Objawienie Jana S.

     

Biblia Jakuba Wujka

Nota edytorska